Digitalisering Overheden: Data op Orde

In het Bestuurlijk Overleg MIRT van november 2018 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en alle landsdelen afspraken gemaakt over digitalisering. Eind 2023 zorgen zij ervoor dat alle publieke data, dus data van overheden, voor 90% op orde is. Onder meer in Regionale Data Teams en het Landelijk Dataketen Overleg werken overheden samen aan het op orde hebben en houden van data in het mobiliteitsdomein. Ben je aangesloten bij het LDKO of een van de RDT’s? Meld je dan aan voor de besloten community Digitalisering voor meer informatie.

Gebruik data uit nieuwe bronnen 

In een speciale werkgroep kijken overheden gezamenlijk hoe zij slim gebruik kunnen maken van (nieuwe) databronnen die in de markt beschikbaar zijn. Er wordt nagedacht over de inrichting van werkprocessen en er worden keuzes gemaakt over welke data overheden zelf inwinnen en welke zij bij uitstek (gezamenlijk) willen inkopen (‘make or buy’). Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden bijvoorbeeld veiligheidsgerelateerde informatieberichten uit voertuigen gebruikt om incident- en verkeersmanagement te optimaliseren. Daarnaast wordt onderzocht hoe slim gebruik kan worden gemaakt van databronnen (o.a. met verplaatsingsdata) als het gaat om het gebruik van de fiets en worden andere technische ontwikkelingen verkend (zoals proeven met cellulaire data; GPS coördinaten van aansluitingen mobiel netwerk).

Data uit intelligente verkeerslichten: de iVRI's 

Binnen het Partnership Talking Traffic is een nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) ontwikkeld, die onder andere in staat zijn aankomend verkeer te ‘herkennen’ en kunnen anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Zo wordt het mogelijk om verkeersstromen met dynamische regelingen van verkeerslichten efficiënter op elkaar af te stemmen. Ook kunnen iVRI’s bepaalde verkeersstromen prioriteit geven boven andere, bijvoorbeeld fietsers, een hulpdienst of openbaar vervoer.

Contactpersonen

  • Projectmanager ministerie Infrastructuur en Waterstaat voor ‘Data op orde’ en het programma Digitalisering Overheden: Anonymous   
  • Trekker werkgroep ‘gebruik data uit nieuwe bronnen’: Anonymous  
  • Projectmanager Talking Traffic voor de landelijke uitrol iVRI’s: Anonymous  

Belangrijke documenten en links

  • In het Stappenplan iVRI wordt de wegbeheerder in 5 praktische stappen begeleid bij het realiseren en in beheer nemen van een iVRI.
  • De iVRI-viewer toont de locaties van de (bestelde) iVRI’s; in het iVRI-portaal zie je welke iVRI’s nu operationeel zijn.
  • Het CROW beheerd de landelijke iVRI-standaarden
  • In het webinar ‘de winst van alle data op orde’ gaan Ineke Meijer en Erik Wegh in op de gevolgen van het op orde brengen van de data, en geven zij een aantal aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van verkeer en mobiliteit.
  • De website van data for road safety.
  • Het rapport ‘Data uit voertuigen. Verkenning met wegbeheerders’ van het NDW.

Populaire Tags

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie