Elektrisch vervoer

Auto’s en vrachtverkeer zorgen voor een vijfde van de totale CO2-uitstoot van Nederland. Elektrisch rijden is beter voor schone lucht op straat én voor het klimaat en draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarom stimuleert de Rijksoverheid elektrisch rijden. De CO2-uitstoot van een elektrische auto is over zijn hele leven gemiddeld 40% lager dan die van een brandstofauto. Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Naast batterij-elektrische personenauto’s rijden er dan ook voertuigen op waterstof of zonnecellen. Steeds meer mensen krijgen dus te maken met het laden van een elektrisch voertuig. Om straks overal, makkelijk en slim te kunnen laden is een goede laadinfrastructuur nodig.

Slimme laadinfrastructuur

Naar schatting rijden er in 2030 een kleine twee miljoen emissieloze auto’s rond. Hiervoor zijn zo’n 1,7 miljoen laadpunten en tientallen waterstoftankstations nodig. Hier wordt intensief aan gewerkt vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) Zo worden er onder meer slimme laadpleinen ontwikkeld en steeds meer slimme laadpalen ingezet. Hier kunnen elektrische auto’s niet alleen opladen, maar ook energie opslaan en terug leveren aan het net. Zo kan duurzaam opgewekte energie ook op een later moment worden gebruikt, wanneer het bijvoorbeeld niet waait of de zon niet schijnt. Op deze manier kan de combinatie van slim laden bijdragen aan een evenwichtig energienetwerk.

Verduurzaming logistiek  

Om te komen tot duurzame en efficiënte stadslogistiek zijn afspraken gemaakt met als doel de gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, economische vitaliteit en veiligheid in steden te verbeteren en om de CO2-uitstoot te beperken. De afspraken die zijn gemaakt zijn:

  • Emissieloos transport: Alle (circa 5000) ov-bussen zijn voor 2030 100% emissieloos. Datzelfde geldt voor bouwverkeer (waaronder bestelbusjes) en mobiele werktuigen.
  • Emissievrije zones in de stad: Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan bij mobiliteit hand in hand bij de inrichting van openbare ruimten. Er komen steeds meer zero-emissie zones in steden. Daar krijgen lopen, fietsen en openbaar vervoer voorrang. Concreet worden er in 30-40 grotere steden in 2020 zero-emissie zones vastgesteld die met ingang van 2025 voor goederenvervoer zullen gelden.
  • De logistieke sector gaat ook verduurzamen. Door optimale bevoorrading in logistieke hubs net buiten de stad ontstaan mogelijkheden voor zero emissie in de stad.
  • Ook (zwaar) transport, vliegverkeer en scheepvaart moeten emissieloos worden.

Verduurzamen werk gebonden personenmobiliteit: Werkgeversaanpak  

Meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer is werk gerelateerd. Werkgevers kunnen dus een grote rol spelen in het verduurzamen van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer en woon-werk verkeer). In het concept Klimaatakkoord wordt een aantal belangrijke afspraken voorgesteld - ook door werkgevers zelf - om alle werkgevers te stimuleren te verduurzamen. Werkgevers kunnen werknemers bijvoorbeeld de keuze geven om niet te reizen (thuiswerken), minder te reizen (bijv. door televergaderen) of schoner te reizen. Afhankelijk van de reisafstand kan er gekozen worden voor lopen, (e)fiets, ov en elektrisch vervoer. Fietsstimulering is een belangrijk onderdeel van de werkgeversaanpak.

De werkgeversaanpak is er voor en door werkgevers. Als ministerie werken we nauw samen met de regionale werkgeversnetwerken en coalitie Anders Reizen. Zij ondersteunen werkgevers bij het verduurzamen door het geven van maatwerkadvies over het (her)inrichten van hun mobiliteit. Deze netwerken informeren werkgevers over (fiscale) mogelijkheden, delen kennis en best practices. We maken tevens afspraken in Mirt, in overleg met lokale overheden en vervoersregio’s over de ondersteuning van werkgevers bij invoering van de normstellende regelgeving.

Contactpersoon: Ilona Sitskoorn, Ministerie van IenW

Fietsstimulering

Met z’n allen trappen we in Nederland per jaar zo’n 15,5 miljard fietskilometers weg. Op afstanden tot 7,5 km is de fiets een goed alternatief voor ov en auto. De actieradius van de fietser wordt nog eens vergroot door de opmars van elektrische fietsen en speed-pedelecs.Het is de ambitie van het ministerie van IenW om deze regeerperiode 200.000 extra forensen* op de fiets te krijgen. Dat doen we door de aanleg van fietsroutes, stations stallingen en met een werkgeversaanpak.

Via werkgevers worden medewerkers gestimuleerd vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat gebeurt middels de Fietsmissie ‘Kies de fiets’. Die heeft tot doel om 10% meer medewerkers op de fiets te krijgen. Werkgevers die zich in willen spannen om 10% meer medewerkers op de fiets te krijgen, kunnen terecht op www.kiesdefiets.nl.

17 enthousiaste organisaties treden nu al op als fietsambassadeur. Deze bedrijven stimuleren actief fietsen onder hun medewerkers. De ambassadeurs zijn een inspirator voor hun sector, klanten, medewerkers, en in hun regio.

*200.000 gaan we vanwege corona niet halen dus daar wordt over nagedacht en uitgerekend wat wel haalbaar is. Zodra dat bekend is moet dit nog aangepast worden. 

Contactpersoon: Mariska van der Steen, Ministerie van IenW

Tour de force

Om het fietsbeleid in Nederland te versterken werken overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere instellingen samen. Dit doen zij in het programma Tour de Force. De Nationale Fietsagenda geeft de doelstellingen weer van Tour de Force. De ambitie is 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Zie de website van Tour de Force voor meer informatie.

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie