Onze partners

Slimme en duurzame verstedelijking vraagt om samenwerking. Aan publieke kant, tussen overheid en markt en vooral ook met bewoners en andere betrokkenen. Anders kijken en anders doen. Vooral samen.

 • CROW kennisplatform

  CROW kennisplatform

  CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. CROW houdt zich daarnaast bezig met aanbesteden en contracteren.

  Lees meer

 • G40 StedenNetwerk

  G40 StedenNetwerk

  Het G40-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en...

  Lees meer

 • P10

  P10

  De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De 22 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen wij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder...

  Lees meer

 • VNG

  VNG

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Voor meer nieuws over de Nationale Omgevingsvisie, Milieu en Mobiliteit, Ruimte en Wonen, Energie en Klimaat.

  Lees meer

 • Agenda Stad

  Agenda Stad

  Agenda Stad In Agenda Stad werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. Dat gebeurt in de vorm van City Deals.  Of het nu gaat om een inclusievere stad, duurzamere woningen, veiligheid of een ander vraagstuk, een City Deal wordt ingezet voor concrete stedelijke transitieopgaven. Koplopers in de steden werken rond een van deze thema’s aan nieuwe oplossingen, waarbij ze bestaande praktijken en financieringsmodellen...

  Lees meer

 • Platform 31

  Platform 31

  Platform31 ziet de trends in stad en regio en verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken. Een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Platform31 neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. We brengen partijen bij elkaar, vinden het gemeenschappelijke belang en gaan aan de slag. Platform31 is een van de weinige organisaties in Europa die onderzoek, beleid en praktijk met...

  Lees meer

 • Future City Foundation

  Future City Foundation

  De Future City Foundation houdt zich bezig met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Doel is professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar te verbinden om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezondere leefomgeving. Een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en...

  Lees meer

 • BZK: gebiedsontwikkeling

  BZK: gebiedsontwikkeling

  Alles over beleid ruimtelijke ordening, grondbeleid, gebiedsontwikkeling per regio, meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Lees meer

 • EZK: Klimaatverandering

  EZK: Klimaatverandering

  Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt Nederland - zelf en samen met andere landen - maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (o.a. het Deltaprogramma en de Nationale Adaptatiestrategie) en om verdere klimaatverandering te beperken (o.a. het Klimaatakkoord). Deze maatregelen samen vormen het Nederlandse...

  Lees meer

 • Tour de Force1

  Tour de Force1

  Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelen we nu een tandje bij. Het is nu tijd voor de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets!!

  Lees meer

 • Programma Aardgasvrije wijken

  Programma Aardgasvrije wijken

  Werk je bij of voor een gemeente, regio, provincie of waterschap aan het aardgasvrij maken van wijken? Dan zit je hier goed. Dit is de online plek waar relevante informatie wordt gedeeld en waar je professionele netwerk samenkomt. Op dit platform vind je informatie over het Kennis- en Leerprogramma (KLP), de proeftuinen en diverse thema's die een rol spelen bij de aardgasvrije opgave. Laat je inspireren, deel het laatste nieuws, praat mee of stel een vraag. Liever besloten samenwerken? Dat...

  Lees meer

 • SmartwayZ.nl

  SmartwayZ.nl

  SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. Binnen het programma realiseren we de belangrijke schakels in de verstedelijking en het mobiliteitssysteem van de toekomst. Zo verbeteren we de bereikbaarheid en stimuleren innovatie. Onze aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 200 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en...

  Lees meer

 • MoVe

  MoVe

  MOVE Mobility is specialist in ‘smart urban mobility’: wij werken aan integrale verkeerskundige uitdagingen. Ons doel: de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit in landen, regio’s en steden verbeteren. In onze kijk op mobiliteit stellen wij het verbinden centraal. Wij verbinden mensen, netwerken en partners. Op deze manier dragen wij bij aan het creëren van Smart Moving Cities!

  Lees meer

 • MRA Platform Smart Mobility

  MRA Platform Smart Mobility

  Metropoolregio Amsterdam Platform Smart Mobility verbindt activiteiten op het gebied van smart mobility en verspreidt kennis waarmee we de MRA voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst. Door de groei van het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toe. Terwijl er steeds minder ruimte is om die infrastructuur en het aanbod aan OV uit te breiden. Met smart mobility-toepassingen houden we de MRA bereikbaar,...

  Lees meer

 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Om de huidige en toekomstige generaties een plek te bieden waar welvaart en welzijn goed samenvloeien, is samenwerking noodzakelijk. Digitalisering, wonen, werken, verkeer en duurzaamheid zijn immers uitdagingen die verder gaan dan de gemeentegrens. Het succes van een stedelijke regio bepaalt de economische kracht van dat gebied en zelfs van het land. Om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid te verbeteren, bundelen de 23 gemeenten hun kennis en krachten in de...

  Lees meer

 • Samen bouwen aan bereikbaarheid

  Samen bouwen aan bereikbaarheid

  Binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt door een groot aantal partijen samengewerkt. Alle overheden in het samenwerkingsverband metropoolregio Amsterdam, de ministeries van IenW en BZK. Zij werken samen met vervoerders, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Al deze partijen zijn nodig, want de opgaven in de MRA zijn urgent, complex en ze overstijgen beleidsterreinen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen. Ook wordt samengewerkt met programma’s als het...

  Lees meer

 • Connekt

  Connekt

  Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme mobiliteit en duurzame logistiek. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen uit de triple helix samenkomen: Connekt verbindt overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Met meer dan 500 partners wereldwijd bedenken en realiseren we tastbare oplossingen die de wereld verbeteren – zowel in economisch opzicht als op het gebied van duurzaamheid.

  Lees meer