Duurzame luchtvaarttafel

De luchtvaartsector werkt gezamenlijk aan de eigen klimaatopgave. Zo wordt er meer gebruik gemaakt van duurzame brandstoffen en worden elektrische vliegtuigen ontwikkeld. Dit moet zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De Duurzame Luchtvaarttafel is een deeltafel van de sectortafel Mobiliteit met als doel de CO2-uitstoot van de luchtvaart te verminderen. Aan de tafel neemt naast het ministerie van IenW een groot aantal stakeholders deel zoals sectorpartijen, kennisinstellingen, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Besloten is om niet alleen afspraken te maken over het terugdringen van de CO2-uitstoot van de binnenlandse luchtvaart en alle activiteiten aan de grond, maar ook over die van de internationale luchtvaart. 

Hybride electrisch vliegen

Het Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV) biedt inzicht in hoe Nederland zich de komende jaren kan ontwikkelen op het gebied van hybride elektrisch vliegen, met ‘emissieloze luchtvaart’ in 2070 als ultieme stip op de horizon. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de site van de Rijkoverheid.

Smart shipping

Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en in binnenwateren. Daarbij gaat het niet alleen om technologie aan boord van schepen. Ook de inrichting van de omgeving waarin schepen zich bevinden, valt hieronder. Schepen kunnen dan met behulp van slimme technologie geautomatiseerd reageren op hun omgeving. Een voorbeeld hiervan zijn sensoren die omgevingsinformatie waarnemen. Op basis van deze informatie kan een schip zelf actie ondernemen of de bemanning voorstellen actie te ondernemen, bijvoorbeeld door met een sensor de brughoogte te meten vanaf het schip. Bekijk voor meer informatie de site van de Rijksoverheid.

Single Window voor Maritiem en Lucht

Single Window kan de lucht- en scheepvaart elektronisch meldingen over het vaartuig, personen aan boord en de aard van de lading doorgeven. Deze melding doen ze enkelvoudig. Deze wordt vervolgens gedeeld met alle betrokken overheidsorganisaties, zoals de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie. Kijk hier voor meer informatie.

Belangrijke documenten en links

  • In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens staat dat in 2050 de zeevaart een absolute CO2-reductie van 70% ten opzichte van 2008 gerealiseerd moet hebben. De binnenvaart is met 2.105 miljoen kilogram CO2 uitstoot verantwoordelijk voor 5% van de totale uitstoot van de Nederlandse transportsector. In dezelfde Green Deal Zeevaart, binnenvaart en havens is bepaald dat in 2030 de CO2-uitstoot van de binnenvaart 40 tot 50% minder moet zijn dan in 2015. Ook moeten er tegen die tijd 150 (op een totale vloot van 5.500) emissievrije binnenvaartschepen in de vaart zijn.
  • Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025.
  • Havennota 2020-2030.

Contact personen

  • Smart Shipping -  Strategisch adviseur Synchro-modaal Vervoer en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat: Patrick Potgraven
  • Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen - Programmadirecteur bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Ineke van der Hee. Klik hier voor meer informatie.
  • Single Window voor Maritiem en Lucht - waarnemend projectmanager bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Roeland van Bockel 

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie