Bestuurlijke overleggen MIRT

Smart Mobility is tegenwoordig een vast onderdeel van de bestuurlijke overleggen MIRT, waarin Rijk en regio’s gezamenlijk investeringsafspraken maken. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit meerjarenprogramma staan alle investeringen voor betere wegen, het spoor en waterwegen. Ieder voorjaar gaan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op strategisch werkbezoek bij alle MIRT-regio's: de landsdelen Noordwest Nederland, Zuidwest Nederland, Zuid Nederland, Oost Nederland en Noord Nederland. Tijdens deze bezoeken worden procesafspraken gemaakt. In het najaar volgen de bestuurlijke overleggen MIRT (het BO MIRT). Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan de minister en staatssecretaris van IenW dan in gesprek met regionale bestuurders en worden concrete investeringsafspraken gemaakt. De bestuurlijke overleggen vinden plaats per MIRT-regio.

Directeurenoverleg SLIM (DO Slim)

In het DO Slim komen directeuren vanuit de MIRT-regio’s samen met het ministerie van IenW. Het DO heeft als voornaamste taak om op strategisch niveau activiteiten te verbinden en daarover onderlinge afspraken te maken. Doel is om te versnellen in de digitale transitie binnen overheden en gezamenlijk concrete impact op straat te realiseren. Dat doen we door: 

  • Slimmer (in samenhang) prioriteren, investeren en programmeren van Smart Mobility
  • Harmoniseren van beleid
  • Convergeren in aanpak
  • Uniformeren in standaarden
  • Bevorderen van (de kwaliteit van) samenwerking 

Vanuit de verschillende maatschappelijke opgaven, op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid, woningbouw en klimaat worden verbindingen gelegd met programma’s op het gebied van smart mobility en kijken we vanuit een bredere context (slim en groen) naar mobiliteit. Zo worden afspraken gemaakt over focus, beleidsrichting en samenwerking tussen landsdelen. Verschillende bestuurlijke overleggen over smart mobility worden in het DO voorbereid, inclusief de besluitvorming op de DO’s en BO’s MIRT. De directeuren stimuleren de uitvoering van de afspraken, geven kaders mee, en borgen de raakvlakken tussen thema’s en opgaven. Het uitgangspunt daarbij is: centraal doen wat centraal moet, decentraal doen wat decentraal kan.

Landelijk Dataketenoverleg 

Data en digitalisering zijn cruciale pijlers van de Smart Mobility aanpak van overheden. In het programma Digitalisering Overheden bundelen overheden ook rond dit onderwerp hun krachten. De Regionale Data Teams (RDT) en het Landelijk Dataketen Overleg (LDKO) fungeren als basis voor onderlinge afstemming en realisatie van deze ambities. De Regionale Data Teams (in oprichting) zijn bedoeld om tot regionale coördinatie en bundeling van kennis en expertise te komen. In de regionale datateams werken afgevaardigden van het landsdeel namens de inliggende gemeenten aan het produceren, borgen en beheren van data. Een Regionaal Data Team kan tactische en operationele uitvoeringstaken ten behoeve van Digitalisering in een landsdeel gezamenlijk, deskundig en efficiënt uitvoeren. Overheden in het betreffende landsdeel kunnen hierdoor worden ontlast, maar blijven altijd zelf eindverantwoordelijk. 

In het Landelijk Dataketen Overleg (LDKO) vindt ambtelijke afstemming plaats over ‘Digitalisering Overheden’. In eerste instantie is dit een publiek-publiek overleg tussen de voorzitters van elk van de Regionale Data Teams, het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en de nationale dataloketten zoals het NDW. Het is de bedoeling om op termijn ook een publiek-privaat overleg organiseren. Private partijen die data leveren aan en/of afnemen van overheden, worden daarvoor uitgenodigd. 

Daarnaast zijn overheden georganiseerd om technische standaarden vast te stellen en te beheren. Daarover vind je hier meer informatie.

Krachtenbundels Ι Thematische afstemming 

De grootste Nederlandse overheden hebben op 4 oktober 2018 afspraken gemaakt over het bundelen van hun kennis, budgetten en werkwijzen. Doel van deze afspraken is om het beleid van verschillende overheden te harmoniseren en tot een gezamenlijke aanpak te komen voor smart mobility. Dit maakt het voor marktpartijen én overheden onderling makkelijker om oplossingen op te schalen, en daarmee voor de reiziger mogelijk om maximaal te profiteren van slimme diensten in heel Nederland. Vier samenwerkingsprincipes vormen de basis van de onderlinge samenwerking.

  1. We werken als één overheid | richting de markt en reiziger
  2. We pakken het slim aan | juiste plek/schaal en niet dubben
  3. We leren samen | delen kennis en beslisinformatie
  4. We kunnen het aan | in organisatie en competentie

Op de voornaamste thema’s (Krachtenbundels) worden deze principes in de praktijk gebracht. Op 3 juni 2019 hebben de bestuurders van de grootste Nederlandse overheden op deze thema’s doelen en samenwerkingsprincipes afgesproken, als bestuurlijk kader voor de verdere samenwerking. Overheden zijn op ieder van de krachtenbundels georganiseerd in programma’s of werkgroepen om ieders activiteiten op dat thema met elkaar te verbinden, onderlinge afstemming te borgen en de ambities waar te maken. Informatie over de bundels, contactpersonen en de laatste stand van zaken per thema vind je onder meer op de homepage van DMI.

Internationale netwerken

Internationale samenwerking is noodzakelijk om opschaling echt te kunnen realiseren. Verkeer is immers grensoverschrijdend en standaarden en wetgeving op dit dossier zijn veelal Europees. In Nederland kunnen we onvoldoende schaal maken om aantrekkelijk te zijn voor internationale marktpartijen voor specifieke toepassingen. Door die beperkte afzetmarkt is het vaak nodig om substantiële publieke investeringen te doen zodat de businesscase voor bedrijven aantrekkelijk wordt. Voor een aantal toepassingen gaat het ministerie van IenW daarom bewust Europese samenwerking aan om schaal te kunnen maken én om oplossingen sneller te kunnen uitrollen.

Contactpersonen

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie