Bezig met laden...

MaaS Amsterdam Zuidas trapt af! Marktconsultatie op 26 september | Nationale MaaS-pilots | Dutch Mobility Innovations

home "»" Communities "»" Nationale MaaS-pilots "»" artikelen "»" MaaS Amsterdam Zuidas trapt af! Marktconsultatie op 26 september
Nationale MaaS-pilots

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Meld je Nu aan

MaaS Amsterdam Zuidas trapt af! Marktconsultatie op 26 september

 /5
0 (0stemmen)

*English follows Dutch*

 

Op 26 september organiseert de gemeente Amsterdam de marktconsultatie voor MaaS Zuidas. De marktconsultatie heeft als doel om alle geïnteresseerde marktpartijen op de hoogte te brengen van de ambities en doelen die de deelnemende partijen (gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en aangesloten werkgevers Zuidas) met het project MaaS Zuidas hebben. Daarnaast is deze marktconsultatie nadrukkelijk ingestoken om te toetsen of de doelen en ambities helder en haalbaar zijn. We gaan hier graag over in gesprek om te zorgen voor een optimale definitieve aanbesteding.

 

Afgelopen periode

De bijeenkomsten georganiseerd vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder de noemer van de PCD zijn inmiddels achter de rug en de definitieve versie van de raamovereenkomst zal aanstaande maandag online komen.

 

De gemeente Amsterdam is daarnaast de afgelopen maanden, in gezamenlijkheid met de Vervoerregio Amsterdam en werkgevers in het gebied actief bezig geweest met het opstellen van de conceptstukken voor het regionale MaaS-project Zuidas. Deze zijn terug te vinden via deze link. Vanwege de internationale interesse zijn de leidraad en het bijbehorende programma van eisen sinds vandaag in het Engels toegevoegd.

 

Opzet marktconsultatie

Tijdens de bijeenkomst worden vanuit drie perspectieven de ambities van MaaS Zuidas belicht. Wat wil de overheid, wat willen de werkgevers en wat wil de eindgebruiker bereiken met MaaS Zuidas? Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Op de netwerkborrel is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, samenwerkingen te smeden en/of specifieke vragen te stellen aan deelnemende werkgevers en aanwezige mobiliteitsaanbieders.

 

Schriftelijke opmerkingen en vragen

Er zal volgende week een document in deze community worden gedeeld met onderwerpen waarop we graag uw reactie willen. Deze onderwerpen worden tijdens de consultatie behandeld en we ontvangen uiterlijk 9 oktober uw opmerkingen en verduidelijkende vragen ten aanzien van de aanbesteding retour.

 

  • Uw vragen zullen worden geanonimiseerd, gebundeld en in een Nota van Inlichtingen openbaar worden beantwoord.
  • Uw inhoudelijke opmerkingen worden niet openbaar gemaakt en enkel gebruikt om onze aanbesteding te optimaliseren.

 

Aanmelding marktconsultatie

U kunt zich voor de marktconsultatie aanmelden via onderstaande link. Om te zorgen dat de consultatie voor iedereen naar wens is, is er ruimte in het aanmeldformulier om onderwerpen en vragen aan te dragen die u als marktpartij graag wil behandelen tijdens de consultatie. Wij zullen proberen om deze in het programma op te nemen. Indien u na uw aanmelding nog onderwerpen wilt aandragen, kan dat per mail via m.vanderlinden@amsterdam.nl. Onderwerpen aangedragen na 21 september kunnen hoogstwaarschijnlijk niet meer in de presentaties worden verwerkt.

 

Klik hier om u aan te melden

 

 

----------------------------------

 

On September 26th, the municipality of Amsterdam organizes the market consultation for MaaS Zuidas. The purpose of the market consultation is to inform all interested market parties about the ambitions and goals that the participating parties (municipality of Amsterdam, Transportation Authority Amsterdam and participating employers in Zuidas) have with the MaaS Zuidas project. In addition, this market consultation is explicitly aimed to assay whether the goals and ambitions are clear and feasible. We are enthusiastic and open to discuss this with you in order to ensure an optimal final tender.

Tender documents in English

Because of the international interest, the guidelines and the Schedule of Requirements have been added in English here today.

Design of market consultation
During the consultation, the ambitions of MaaS Zuidas will be discussed out of three perspectives. What does the government want, what do the employers want and what does the end user want to achieve with MaaS Zuidas? There will be ample opportunity to ask questions. At the networking reception there is room to talk to each other, to forge collaborations and / or to ask specific questions to participating employers and present (local) mobility providers.

Written comments and questions
A document will be shared in this community next week with topics that we would like to discuss. These topics will be discussed during the consultation and we will receive your comments and clarifying questions regarding the tender procedure by October 9th at the latest.

• Your questions will be anonymised, bundled and answered publicly in an Information Memorandum.
• Your comments will not be made public and will only be used to optimize our tender.

After publication of the final tender documents, there is the possibility to ask individual, company-specific questions. These will not be made public.
 
Registration market consultation
You can register for the market consultation via the link below. In order to ensure that the consultation is satisfactory for everyone, there is space in the application form to submit topics and questions that you, as a market party, would like to discuss during the consultation. We will try to include these in the program. If you want to submit subjects after sign up, you can do so by mail to m.vanderlinden@amsterdam.nl. Subjects submitted after September 21nd most likely will no longer be processed in the presentations.

Sign up here (in Dutch)

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)