Bezig met laden...

Toepassingen drones in Agro en Natuur | Dutch Drone Community | Dutch Mobility Innovations

home "»" Communities "»" Dutch Drone Community "»" artikelen "»" Toepassingen drones in Agro en Natuur
Dutch Drone Community

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Meld je Nu aan
Announcement 

Nieuw: download de gratis DMI app hier >>   

Toepassingen drones in Agro en Natuur

 /5
0 (0stemmen)

Drones worden steeds meer toegepast binnen diverse werkgebieden. De experimenten die gaande zijn, zijn talrijk. Van monitoring en handhaving van terreinen, observaties binnen de precisielandbouw tot natuurbeheer en ecologisch onderzoek. Hier lees je een aantal use cases.

Experimenten in monitoring en handhaving (NVWA)

NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) is een toezichthoudende overheidsinstantie die op heel veel terreinen data vergaart  en verwerkt. Het werk richt zich op illegale handelingen, het signaleren van ziektes in gewassen of het meten van volumes (perceelregistraties, opbrengstmetingen en geo-informatie).

Op dit moment wordt op diverse terreinen geëxperimenteerd met drones, veelal in combinatie met satellietdata, voor diverse taken. Als de experimenten voldoende meerwaarde opleveren worden deze diensten aan de inspecteurs aangeboden. Het is uiteindelijk aan hen om te besluiten een drone ook daadwerkelijk voor het inspectiewerk in te zetten.

Enkele voorbeelden:

 1. Overstromingsgebied vastleggen i.v.m. de wettelijke taak in het voorkomen en bestrijden van de verspreiding van bruinrot in (poot) aardappelen (Fyto).
 2. Bosperceel detecteren “ziektes” bomen: i.v.m. de wettelijke taak in het voorkomen, monitoren en bestrijden van de verspreiding van quarantaineorganismen in Nederland.
 3. Boktor opsporen: i.v.m. de wettelijke taak in het bestrijden van de Aziatische boktor in Nederland.
 4. Landschaps- en natuurelementen: NVWA is aangewezen om het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) te controleren.
 5. Landbouwpercelen opmeten: NVWA is aangewezen om het BasisBetalingsRegeling (BBR) te controleren.
 6. Kadavers opsporen
 7. Visserij: illegale fuiken opsporen 


Drones als onderdeel precisielandbouw

Drones worden bij precisielandbouw ingezet om een beter beeld te krijgen van de percelen en/of de groei van de gewassen. Met die informatie kan specifieker geteeld worden (minder gewasbeschermingsmiddelen, minder meststoffen, specifieker beregenen, beter oogsten). Drones worden veelal ingezet als andere infobronnen er niet zijn, of data daarvan niet nauwkeurig genoeg (andere databronnen zijn: sensoren op machines, in het veld of satellietbeelden (diverse soorten).

Meestal worden loonwerkers ingezet (telers schaffen drone veelal niet zelf aan) die naast het maken van beelden ook een rol hebben in het vertalen van deze beelden in bruikbare informatie voor bijvoorbeeld het maken van taakkaarten die in landbouwmachines kunnen worden ingeladen (zodat bijvoorbeeld plaats-specifiek poten/zaaien, doseren van gewasbeschermingsmiddelen, voedingsstoffen of beregening mogelijk wordt). 

De overheid financiert onderzoek en onderzoeksfaciliteiten op het gebied van drones in de precisielandbouw. Maar is voor deze toepassingen zelf geen inkoper en gebruiker. Drones worden tot nu toe alleen ingezet om informatie over de percelen in kaart te brengen. In Nederland worden drones nog niet ingezet voor de doseringen zelf. In het buitenland al wel (boven rijstvelden in Japan, besproeiingen druivenstruiken in Moezelgebied).Inzet drones voor natuurbeheer en ecologisch onderzoek

Op het gebied van Natuurbeheer en ecologisch onderzoek zijn er de volgende voorbeelden:

 1. Herkennen fauna t.b.v. maaibeheer d.m.v. warmtebeelden in weidevogelgraslanden. 

  Reekalfjes en vogelnesten worden herkend en gelokaliseerd. Vervolgens worden maatregelen genomen, zoals verplaatsen of uitstellen van de maatregel. Dit levert aanzienlijke tijdsbesparing op t.o.v. de huidige praktijk waar vrijwilligers het grasland afstruinen. Daarnaast is deze methode veel doeltreffender en komen gemiste individuen minder vaak voor.

 2. Wildtellingen t.b.v. wildbeheer in weilanden, bossen en omliggende graslanden. 

  De inzet van drones bij het tellen van bijvoorbeeld reeën blijkt veel nauwkeuriger en efficiënter als bestaande methodes waar wildbeheerders vanaf de paden en wegen observaties doen. 

 3. Fauna-onderzoek. 

  Zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen van broedgebieden van vogelkoloniën op de Waddeneilanden (tellen van broedparen). Hierdoor krijgen we nauwkeurigere tellingen zonder verstoring door de mens die niet door het broedgebied hoeft te gaan. Indien deze techniek met de juiste kennis en kunde wordt toegepast kunnen trends in de populatie nauwkeurig worden waargenomen. 

 4. Ecologisch onderzoek / vegetatiekartering voor natuurbeheer. 

  Drones zijn vooral van waarde om de vegetatie en fauna in natuurgebieden nauwkeurig in kaart te brengen. Ook kan een vegetatiekartering een rol spelen in het voorspellen van het gedrag van vogels zoals bijvoorbeeld ganzen. Vooral van belang op en rond vliegvelden waar deze ganzen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

 5. In kaart brengen van verschillende vegetatietypen in natuurgebieden ten behoeve van de beheerfunctie.

  Door gebruik te maken van drones bij het karteren van de oppervlaktebedekking van verschillende vegetatietypen kan veel doeltreffender beheer toegepast worden. Bij het beheer van heideterreinen waar de opslag van jonge boompjes verwijderd moet worden kunnen hiermee zeer precieze bestekken gemaakt worden voor de uit te voeren maatregelen. Dit kan in de praktijk tot grote besparing leiden t.o.v. de huidige manier van inschatten. 

 6. Voorbeeld uit Oostenrijk. 

  Snelle en vroege detectie van een kever die bij droogte naaldbomen aantasten. Sensoren op drones zien sneller dan het menselijk oog de verkleuring in de naalden. Voorkomt snelle verspreiding ziekte en dus economische schade. Drones kunnen in korte tijd groot gebied bestrijken

 7. Experimentele fase. 

  Structuur van bossen herkennen en volume bepalen.Bron: Ministerie van Landbouw en Visserij.

 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)