Bezig met laden...

De meerwaarde van Orchestrating Innovation voor CATALYST | CATALYST Living Lab | DMI

home "»" Community's "»" CATALYST Living Lab "»" artikelen "»" De meerwaarde van Orchestrating Innovation voor CATALYST
CATALYST Living Lab

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
De meerwaarde van Orchestrating Innovation voor CATALYST

De meerwaarde van Orchestrating Innovation voor CATALYST

 /5
0 (0stemmen)

1.      Introductie

Grote kans dat u al eens betrokken bent geweest bij de ontwikkeling of de implementatie van een innovatie. En bent ook al eens betrokken geweest bij een innovatie waar meerdere organisaties aan werkten? Het uitdenken van de innovatie vraagt veel van een team wat vaak niet gewend is om met elkaar te werken en met verschillende disciplines, opdrachten en (bedrijfs)cultuur aan één tafel te zitten. En dan komt daar ontwikkeling, implementatie en opschaling nog bij, waardoor de kring van betrokkenen nog veel groter wordt. De kans dat er ergens iets mis gaat blijkt dan substantieel. In veel gevallen wordt de innovatie nooit, of nooit tot haar volle potentie, uitgerold.

Bij TNO werken we aan innovatie voor het aangaan van de grote maatschappelijke uitdagingen. We zoeken samen met partners oplossing voor energie, mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering, leefbaarheid, veiligheid etc. Wij merken dagelijks dat het inspirerend én uitdagend is om met partners te zorgen dat verschillende innovaties gerealiseerd worden om onze samenleving verder te brengen.

Uit onze ervaring en kennis over innovatieprocessen is een aanpak ontstaan om de kans op succes van een innovatietraject te vergroten. We noemen deze aanpak Orchestrating Innovation. In deze aanpak analyseren we vanaf het begin van een project continue wat er nodig is om de kans op succesvolle implementatie en opschaling zo groot mogelijk te maken. Een pool van 50 orchestrators helpt programma’s in het organiseren van het innovatieproces en het betrekken van partijen die nodig zijn om de verandering duurzaam in de maatschappij te realiseren.

2.      Orchestrating Innovation en CATALYST

Op het gebied van logistiek is connected automated transport (CAT) een mooi voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling die kan bijdragen aan het verbeteren van verkeersveiligheid, doorstroming, logistieke performance, structurele veiligheid, duurzaamheid en economische positie in Nederland. In het CATALYST living lab testen en experimenteren we met Connected Automated Transport-innovaties voor zwaar wegtransport in end-to-end supply chains. We focussen daarbij op het maximaliseren van zowel de maatschappelijke als economische business case van hedendaagse en toekomstige CAT innovaties zoals truck platooning, 32m duo-trailers (Super EcoCombi), intelligente verkeersregelinstallaties (iVRIs) en smart dollies (autonome voertuigen voor afgesloten gebieden en/of mixed traffic van bemande en onbemande voertuigen op bedrijventerreinen en de openbare weg). Het overkoepelende doel is om logistieke partners in end-to-end supply chains te helpen de impact van CAT toepassingen te beoordelen en te ondersteunen bij het implementeren van de innovaties. In het living lab ecosysteem werken industriële partijen, overheden en kennisinstellingen samen.

Ook bij CATALYST werken we met de aanpak Orchestrating Innovation. Hieronder beschrijven we eerst welke typen partners we onderscheiden in het ecosysteem van CATALYST en daarna welke stappen we onderscheiden in de Orchestrating Innovation aanpak.

3.      Het ecosysteem van CATALYST

Innovatie en ondernemerschap overschrijdt bij CATALYST de grenzen van individuele organisaties. Er zijn veel partijen betrokken en er worden veel partijen geraakt zoals industriële partijen, belangenverenigingen, kennisinstellingen en overheden, maar ook chauffeurs en andere weggebruikers. Het geheel aan belanghebbenden die profiteren van, of positief dan wel negatief beïnvloed worden door de innovatie noemen we het ecosysteem (zie figuur hieronder).

Partners – ook wel: Coalition of the Willing

De partners bestaan uit alle organisaties die formeel verbonden zijn met het projectdoel. Zij nemen actief deel aan het project, hetzij in contanten, hetzij in natura, hebben invloed op de ontwikkelingen en profiteren rechtstreeks van het succes ervan. Sommige partijen zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van een innovatie (veelal de bij CATALYST betrokken bedrijven), andere partijen kunnen betrokken zijn bij het scheppen van een gunstig klimaat voor de innovaties door bv de wetgeving aan te passen of financiering te bieden voor de ontwikkeling (de bij CATALYST betrokken overheden) of hebben een rol in het meedenken rondom toepasbaarheid en verspreiding van behaalde resultaten (brancheorganisaties betrokken bij CATALYST). Per deelonderwerp binnen CATALYST zullen andere (kleinere) Coalitions of the Willing ontstaan, die voor het betreffende deelonderwerp dé aangewezen partijen zijn om de juiste invloed op de ontwikkeling van het onderwerp uit te kunnen oefenen.

Gebruikers

De gebruiker is diegene die de innovatie moet gebruiken, kopen en/of accepteren (in blauw in het figuur). Bij CAT gaat het hierbij om beheerders van infra (RWS, havenautoriteiten, grote bedrijven), logistiek dienstverleners en transportbedrijven. Daarbij gaat het bij mixed traffic ook veel impact hebben op andere weggebruikers (voor zowel personenvervoer als goederenvervoer). Zo wil bijvoorbeeld North Sea Port (havenbedrijf van Vlissingen, Terneuzen en Gent) in Vlissingen een central gate ontwikkelen waarbij long haul transport ontkoppeld wordt van de last mile in het havengebied en dit last mile transport met connected en automated voertuigen wordt uitgevoerd. Dit heeft voordelen voor de havenautoriteit (minder congestie, betere benutting infra, minder emissies), voor logistiek dienstverleners/terminals (betrouwbare afhandeling goederen, efficiënt en duurzaam) en voor transportbedrijven (minder congestie, efficiënt en duurzaam).

Team

Het team bestaat uit de personen binnen de betrokken organisaties die dagelijks aan de innovatie werken. Vaak komen ze uit verschillende organisaties.

4.      Orchestrating Innovation | de stappen

Het vormgeven van de samenwerking tussen de benodigde stakeholders in de CATALYST community is één onderdeel; we geven ook vorm aan een gezamenlijke roadmap, de programma governance en we sturen op impact. Met deze aanpak beogen we dat de juiste innovaties op het juiste moment beetgepakt worden, dat er commitment ontstaat om gedurende langere tijd gezamenlijk op te trekken in het veld rond Connected en Automated Transport en dat de kans dat succesvolle CAT innovaties op termijn in de normale operatie bij bedrijven worden toegepast zo groot mogelijk wordt, ook zonder ondersteuning vanuit het CATALYST Living Lab.

De Orchestrating Innovation aanpak bestaat uit een aantal onderdelen die hieronder verder toegelicht worden:

 1. Wens om verandering te realiseren
 2. Samenwerking vormgeven
 3. Programmaplan
 4. Tonen van impact

4.1 Wens om verandering te realiseren

Realisatie van de doelen van CATALYST vraagt om innovatie en samenwerking. We kunnen dit niet met de huidige technologieën, inzichten en kennis en ook niet alleen. Er is dan ook de wens om een verandering te realiseren. Enerzijds wil men graag de transitie naar duurzame vervoersconcepten kunnen beïnvloeden. Anderzijds moeten bedrijven relevant of competitief blijven in een veranderende context.

Het is echter niet eenvoudig om zomaar een verandering te realiseren. Het bestaande ecosysteem geeft van nature namelijk weerstand tegen verandering. Zo geldt bijvoorbeeld voor CAT dat als een partij een connected and automated voertuig ontwikkelt het maar de vraag is of deze voor het transport op een yard of een corridor wordt afgenomen omdat partijen nog niet weten hoe dit gaat werken, welke aanpassingen er in hun operatie voor nodig zijn, wat het gaat kosten en opleveren en of ze alleen in staat zijn om zo’n voertuig (of set aan voertuigen) te exploiteren of dat ze dit samen met andere partijen moeten doen. Verandering kan dan ook alleen gerealiseerd worden wanneer de partijen in de keten samenwerken om innovatie te ontwikkelen en te realiseren in de praktijk.

De uitkomst van deze fase is een (eerste) visie op de gewenste verandering en een overzicht van partijen waarvan op dat moment gedacht wordt dat zij betrokken moeten worden bij de ontwikkeling en de implementatie van één of meer innovaties.

4.2 Samenwerking vormgeven

Het vormgeven van de samenwerking is bij CATALYST al gestart en wordt steeds concreter. In onze ervaring zijn er twee niveaus waarop samengewerkt moet worden:

 1. in groepen van partijen die een bepaalde innovatie ontwikkelen en proberen te implementeren
 2. in een groep van partijen die invloed hebben op een innovatief klimaat.

Om te beginnen bij dat laatste: deze partijen scheppen een klimaat waarin geïnnoveerd wordt. Het betreft partijen die invloed hebben op wetgeving, financiële stromen, business modellen, opleidingen, beleid, kennis- en technologieontwikkeling. In CATALYST wordt hier nog aan gewerkt. Partijen die al verbonden zijn, zijn bv Rijkswaterstaat, Ministerie van IenW, Sectorinstituut Transport en Logistiek en universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven).

In de werkpakketten van CATALYST zijn de partijen verenigd die werken aan bepaalde innovaties. De orchestrators helpen bij de werkpakketten om de belangen van elke partij boven tafel te krijgen en om eigenaarschap en de verschillende bijdrages heel expliciet te kunnen afstemmen. Door de partijen op die manier met elkaar te verbinden stimuleren we het innovatief vermogen.

Daarnaast ondersteunt een orchestrator bij de verdere ontwikkeling van de gezamenlijke visie en het onderhouden van het overzicht van activiteiten die nodig zijn op basis van de inzichten die gaandeweg worden opgedaan in de werkpakketten. Dit betreft bijvoorbeeld activiteiten voor het opzetten van een eerste pilot, het betrekken van een nieuwe partner om een volgende ontwikkelstap te kunnen maken of het onder de aandacht brengen van eerste succesvolle resultaten.

4.3 Programmaplan

Een innovation orchestrator denkt mee over het vaststellen van de kernactiviteiten en het organiseren van de financiering voor het duurzaam voortbestaan van het Living Lab en daarmee de continuering van het kennisprogramma voor succesvolle implementatie van CAT concepten. Ook dit is al gestart bij CATALYST maar vereist constant verdere verdieping en bijstelling. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld:

 • Wat gaan we doen?
 • Hoe bereiken we de impact?
 • Wie doet wat?
 • Welke aanvullende activiteiten en/of partners zijn er nodig?
 • Wat zijn risicofactoren voor succesvolle implementatie van CAT concepten en hoe nemen we die weg?
 • Wanneer moet wat?
 • Wie betaalt waarvoor?

Het lijstje met vragen is makkelijk opgesteld, het beantwoorden van de vragen met veel verschillende partijen is dat vaak niet. Deze stap vergt veel overleg tussen partijen. De Orchestrator kan de discussies ondersteunen en helpen met de inbreng van instrumenten waar nodig. Een greep:

 • Roadmapping
 • Opzetten van impactlogica
 • Triple win canvas
 • Innovatiecentrum services model
 • (multi-layer) Business model canvas
 • Value case methodology

4.4 Monitoring op impact

Tijdens de uitvoering van de activiteiten in het programma monitort een innovation orchestrator of de juiste impact wordt gemaakt en maakt constant de verbinding met de eerder opgestelde visie, roadmap, (concept) business modellen, etc. om deze te verdiepen of bij te stellen. Vragen die daarbij een rol spelen zijn:

 • Maken we over het geheel en op onderdelen de beoogde impact?
 • Wat zijn de effecten?
 • Moeten we anders vormgeven?
 • Kunnen we (op onderdelen) versnellen?
 • Is dit het moment voor opschaling?
 • Is er reden om te (her)definiëren?
 • Hebben we meer / andere partners nodig?

Hierbij is het belangrijk dat behaalde stappen en resultaten of juist bijstellingen gecommuniceerd worden met de community om hen betrokken te houden én om zo met hen de beoogde verandering te realiseren in de praktijk.

5.      Afrondend

We zijn inmiddels voor de verschillende werkpakketten bezig om het ecosysteem verder in kaart te brengen en zien dat de gesprekken hierover met de CATALYST deelnemers tot nieuwe vragen en inzichten leiden, evenals enthousiasme over de wijze van aanpak. De komende tijd zullen we jullie op de hoogte houden van onze stappen, mooie inzichten en resultaten. We zijn samen op weg om in CATALYST duurzame implementatie van CAT innovaties te realiseren.  

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/