Bezig met laden...

Terugblik eerste Klankbordgroep Krachtenbundeling Smart Mobility | Smart Mobility Academy | DMI

home "»" Community's "»" Smart Mobility Academy "»" artikelen "»" Terugblik eerste Klankbordgroep Krachtenbundeling Smart Mobility
Smart Mobility Academy

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Terugblik eerste Klankbordgroep Krachtenbundeling Smart Mobility

Terugblik eerste Klankbordgroep Krachtenbundeling Smart Mobility

 /5
0 (0stemmen)

Op 14 april 2021 vond de eerste Klankbord Krachtenbundeling Smart Mobility plaats. Deze klankbordgroep bestaat uit diverse experts uit voornamelijk - maar niet uitsluitend- kennisinstellingen. De leden van de klankbordgroep werd gevraagd om een mening te vormen over de kennisontwikkeling in de "krachtenbundels" Smart Mobility en om daar adviezen over te geven.

Wat is de Krachtenbundeling Smart Mobility?

Met Smart Mobility werken bedrijven en overheden aan slimme en efficiënte mobiliteit: IT-gedreven, veel meer gebruikersgericht, veiliger, duurzamer en toekomstvast. Tot voor kort waren de plannen in dit veld veelal kleinschalig en vrijblijvend: projecten met kleine omvang, een korte looptijd en vaak lokaal. Om op te schalen en impact te maken is samenwerking essentieel. Want alleen samen kunnen we slimme oplossingen, waar veel burgers en bedrijven blijvend en naar tevredenheid gebruik van maken, op grote schaal uitrollen. Alleen samen zijn we in staat de regie te pakken op ontwikkelingen waar anders bijvoorbeeld platformgiganten de markt gaan bepalen.

Binnen het initiatief ‘Krachtenbundeling’ brengen het Rijk, provincies en gemeenten hun kennis, budgetten en werkwijzen samen, om Smart Mobility slimmer en in meer samenhang te prioriteren en programmeren. We harmoniseren het onderliggende beleid en hanteren een gezamenlijke aanpak. We uniformeren in standaarden en organiseren onze overleggen beter, zodat we leren van elkaar en kunnen versnellen.

Het bundelen van de krachten levert de overheden veel op: samen staan we sterker. We hebben meer rendement en kunnen de ontwikkeling van Smart Mobility in Nederland versnellen, doordat de beschikbare middelen, kennis en kunde gezamenlijk ingezet worden.  Door een gezamenlijke en coherente benadering profiteert ook de markt, die zo bijvoorbeeld dienstverlening kan ontwikkelen op basis van beschikbare en betrouwbare overheidsdata in bruikbare standaarden. Reizigers profiteren ook, want zij kunnen overal in Nederland gebruikmaken van slimme mobiliteitsdiensten, met heldere afspraken  die hun privacy en  veiligheid waarborgen. Door de krachten te bundelen vergroten we de impact van Smart Mobility en dragen we bij aan duurzaam, efficiënt en veilig vervoer, verkeer en transport.

Wat doet de klankbordgroep?

Kennis is één van de aspecten van de samenwerking, de overheden willen een gezamenlijk kennisproces doorlopen: we leggen onze vragen bij elkaar en gaan daarmee gezamenlijk aan de slag. Daarvoor is de klankbordgroep in het leven geroepen die hierin meekijkt. De klankbordgroep  bestaat uit een onafhankelijke groep mensen uit het vakgebied die een mening vormt over de kennisontwikkeling rond de krachtenbundeling Smart Mobility en daar adviezen over uitbrengt. Het takenpakket van de klankbordgroep bestaat uit:

  • Richting geven: aan nationale kennisagenda van de krachtenbundeling (gecoördineerd door CROW)
  • Reflecteren (op aanvraag): op de kennisagenda van individuele organisaties binnen de krachtenbundeling (bijvoorbeeld individuele gemeenten, provincies en Ministerie van IenW)
  • Signaleren: thema’s/zaken agenderen en blinde vlekken identificeren.

Resultaat eerste bijeenkomst

Elk van de aanwezige klankbordgroepleden heeft gereflecteerd op het eerste concept van de kennisagenda aan de hand van drie vragen: Wat viel je het meest op in de huidige kennisagenda? Wat is onze belangrijkste blinde vlek (thema, specifieke vraag)? Op welk thema/welke vraag zou jij de prioriteit leggen? Hieruit zijn vele interessante en waardevolle reflecties en inzichten voortgekomen, waarmee de kennisagenda kan worden verbeterd, zoals:

1. Veel vragen zijn erg technisch ingestoken. Dat is een belangrijk type vragen, maar daarnaast is het ook zaak om de vragen op systeemniveau (het grote plaatje) en meer beleidsmatige vragen in het oog te hebben. Vragen zijn ook vaak benaderd vanuit de oplossing, niet vanuit het probleem. Enkele voorbeelden die gegeven worden: Hoe moet het mobiliteitssysteem van de toekomst eruitzien? Welke problemen willen/kunnen we oplossen en welke nieuwe problemen worden gecreëerd? Wat is de impact op de grote maatschappelijke opgaven? Hoe verdelen we de lusten en lasten?

2. Besteed hierin aandacht aan vragen rondom de rol van de overheid (bijvoorbeeld ten opzichte van digitale veiligheid en sociale inclusie, maar ook marktwerking) en de effectiviteit van de beschikbare middelen/sturings- en handelswijzen. Hoe ver reikt de invloed van overheden? Hoe gaan we om met grote onzekerheden in beleid, welke belemmeringen komen partijen hierin tegen?

3. Vragen over de interactie tussen mens en voertuig verdienen meer aandacht. Bijvoorbeeld door het uitwerken van verschillende scenario’s van gebruik en de effecten daarvan op verkeersveiligheid, publieke acceptatie van (verschillende niveaus van) geautomatiseerde systemen. Hoe richt je een goede samenwerking tussen het voertuig/technologie en de gebruiker in? Kijk hierbij niet alleen naar de lange termijn maar ook naar de problemen van vandaag en morgen. Level 2 geautomatiseerde voertuigen en ADAS doen nu al hun intrede op de Nederlandse wegen, daarvan kunnen we nu al effecten zien op de weg.

4. De kennisagenda heeft een grote focus op automobiliteit, onderzoek ook hoe smart mobility benut kan worden voor andere modaliteiten (m.n. fiets en andere vormen van langzaam vervoer zoals elektrische steps, lopen).

5. Benut de beschikbare simulatie labs (smarter labs, SUMMAlab) ook voor onderzoek van niet technische vraagstukken (zoals opschaling) het verbinden van uitkomsten van pilots met elkaar en met beleid.

6. Er kan nog winst behaald worden met prioritering, beter categoriseren en structureren van de vragen (verschillende typen kennisvragen, beleidsvragen, financiële vragen, monitoringsvragen).

Bovenstaande feedback zal meegenomen worden in de verdere verscherping van de kennisagenda en zal in de verschillende bundels besproken worden. De volgende bijeenkomst zal eind juni plaatsvinden. Terugkoppeling daarvan zal ook hier gepubliceerd worden. 

Voor het volledige verslag zie: Eerste bijeenkomst klankbordgroep Smart Mobility 14-04-2021

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/