Delen

  • Datadag Mobiliteit

    Korte inhoud en/of leerdoelen: Op 25 maart kun je tijdens de Datadag mobiliteit in gesprek gaan over de vele kansen, mogelijkheden, successen, risico’s, randvoorwaarden, eisen die het verslimmen van de mobiliteitswereld met zich meebrengt. In een inspirerend online event kun je (je laten) bijpraten over onder meer data en slimme technologie in alle facetten van de mobiliteitswereld. Vanaf je eigen thuis)werkplek kun je actief deelnemen zonder reistijd, files en uitstoot. De Datadagen: niet wat zou kunnen, maar wat nu al kan! De Datadagen laten zien wat er vandaag en morgen concreet met data kan. Bij elk van de domeinen komen casussen aan bod waarin kernvragen uit beleid en beheer worden behandeld én hoe data daarin toegepast zijn of hadden kunnen worden. Niet alleen de inhoud en successen maar ook alle weerstanden komen aan bod. Zo kan de koppeling gelegd worden tussen het dagelijks werk en wat data daarin kan betekenen. Programma: 8.30 - 8.45 Inloop, netwerken en innovatieplein 8.45 - 08.50 Welkom door...

  • VerDuS SURF Festival 2021

    Korte inhoud en/of leerdoelen: Welkom bij het online VerDuS SURF Festival 2021! Op donderdag 25 maart wordt kennis gedeeld uit de 63 VerDuS SURF-projecten (2016-2021) rond grote opgaven in het stedelijke gebied op het terrein van: duurzaamheidstransities economische veerkracht governance & participatie mobiliteit ruimte & wonen Centraal staat de kennis die bij kan dragen aan de grote stedelijke transitie- en transformatieopgaven. Ook is er aandacht voor de ervaringen met het werken in living labs en voor kennisvragen voor vervolgonderzoek. VerDuS | Verbinden van Duurzame Steden Binnen kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op grote stedelijke vraagstukken. VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en...

  • MOBI-MIX Webinar: Smart mobility guide

    Korte inhoud en/of leerdoelen: About the Event Co hosted by POLIS, we will present our new MOBI-MIX smart mobility guide, discussing its features and exploring how to apply the guide in a local case. The event will also be joined by industry experts to discuss the missing link between strategy and implementation and more interesting topics. The smart mobility guide has been developed in the framework of the Interreg MOBI-MIX project, that aims to improve implementation of shared mobility and MaaS in order to increase up-take of low-carbon transport in cities. The webinar will focus on three main topics: Solution vs challenge-driven: what strategy to use when implementing new shared mobility solutions? Procurement: what procurement process is best to source and select mobility providers? Partnerships: what type of collaboration method is best to develop with mobility providers during the implementation stage? Leervorm: Webinar Contactpersoon: Mailadres: Website:...

 Bekijk alle events, cursussen en opleidingen

Smart Mobility Academy: waarom?

Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig overzicht is van welke leervormen er beschikbaar zijn. Daarom is vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Smart Mobility het initiatief genomen om de beschikbare cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen te inventariseren en te bundelen in één centrale leeromgeving: De Smart Mobility Academy. De HCA wordt gecoördineerd in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad en wordt ondersteund door de Krachtenbundeling Smart Mobility en het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.

Laatst toegevoegde opleidingen