Bezig met laden...

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem | DMI-ecosysteem

home "»" Community's "»" DMI-ecosysteem "»" artikelen "»" Voortgangsbericht DMI-ecosysteem
DMI-ecosysteem

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

 /5
0 (0stemmen)

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag bij.

Contractgesprekken met bedrijven

Afgelopen maand hebben de eerste contractgesprekken plaatsgevonden met de zeventien partijen/consortia die een innovatievoorstel hebben ingediend als gevolg van de Aanbesteding DMI. In deze voorstellen staan toepassingen en oplossingen die, bij definitieve gunning, onderdeel worden van het ecosysteem. Deze bedrijven ontvangen in dat geval een investeringsbijdrage vanuit de Nationaal Groeifonds-middelen. In de contractgesprekken worden afspraken gemaakt over de startdatum, KPI’s en deliverables, Intellectueel Eigendom en meer. De tweede gespreksronde vindt plaats in april, met dezelfde bedrijven. Inzet is dan de afspraken verder aan te scherpen en vast te leggen.  

Gesprekken met gemeenten

Tijdens de Bestuurlijke Netwerkdag van het G40 Stedennetwerk in Haarlem heeft Caspar de Jonge in nauwe samenwerking met de Themagroep Slimme en Duurzame Verstedelijking van de G40 een presentatie verzorgd over het ecosysteem. Zo’n 25 aanwezige wethouders gaven aan graag deel te willen nemen. Momenteel zijn gesprekken gaande om de behoeften van gemeenten verder in beeld te brengen: waar lopen zij tegenaan bij een grote gebiedsontwikkeling, hoe willen zij gebruik maken van informatietechnologie en welke ambities leven er op het gebied van mobiliteitsvernieuwing? Doel is in gezamenlijkheid te verkennen welke toepassingen en oplossingen er vanuit het ecosysteem worden ontwikkeld, die aansluiten bij de opgaven vanuit de steden.

Meedoen met het ecosysteem 

Ook wanneer je als bedrijf geen innovatievoorstel hebt ingediend, is het van belang om aan te sluiten bij het ecosysteem. Je kunt als deelnemer via de centrale Producten- en Dienstencatalogus (PDC) toegang krijgen tot alle producten, data en kennis die door de andere deelnemers wordt aangeboden of gevraagd. Hiertoe onderteken je het Afsprakenstelsel. In het Afsprakenstelsel staan afspraken over de voorwaarden voor toetreding tot het ecosysteem, rechten en plichten, de wijze van besturing, wijze van toegang tot elkaars data en diensten en de geldende wet- en regelgeving. Het Afsprakenstelsel wordt momenteel verder uitgewerkt met de aspirant deelnemers van het ecosysteem. Op een later moment vertellen we graag meer over hoe en wanneer je dit kunt ondertekenen. Voor tussentijdse vragen kun je contact opnemen via DMIteam@minienw.nl.

Werkgroepen 

Er moet veel werk verzet worden om met het ecosysteem te kunnen starten. Dit werk hebben we onderverdeeld in thema’s, waarvoor werkgroepen worden ingericht. Op dit moment worden de werkagenda’s voor o.a. de werkgroepen Communicatie en Algemene Voorzieningen verder uitgewerkt.

Raakvlakken met NTM en andere ecosystemen

Om de juiste invulling te kunnen geven aan de sterke raakvlakken tussen NTM (Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata) en DMI, vindt iedere week een inhoudelijke afstemmingsoverleg plaats tussen enkele medewerkers van beide projecten. Een vertegenwoordiger van NTM zal deelnemen in de binnenkort startende DMI-Werkgroep Algemene Voorzieningen. Gezien de rol van NTM op het vlak van (internationale) standaardisatie, zal naar verwachting een DMI-Werkgroep “Standaardisatie” door een vertegenwoordiging van NTM worden voorgezeten. 

Naast DMI zijn er andere ecosystemen actief op het raakvlak van de fysieke leefomgeving en digitalisering. Op dit moment vindt overleg plaats met de ecosystemen DIL (Digitale Infrastructuur Logistiek), TKI-Bouw / Toekomstbestendige leefomgeving, Digitale Infrastructuur Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) en DigiGO. Het doel is om inzicht te verkrijgen in elkaars initiatieven en waar nodig af te stemmen.

Personeel

Het DMI-team van het ministerie zal stapsgewijs worden uitgebreid. Het gaat dan om rollen en functies ten aanzien van contract- en financieel beheer, omgevingsmanagement, informatie en communicatie en monitoring en evaluatie. Aan het einde van de zomer hopen we deze rollen te hebben ingevuld en daarbij ook de mensen vanuit deelnemende gemeenten te hebben betrokken.

Financieel

Het geld van het Groeifonds moet van het ministerie van Economische Zaken worden overgemaakt naar het ministerie van IenW. Dat vergt een meerjarige en gedetailleerde opgave van de uitgavenplanning voor de komende 5 jaar. Die opgave is inmiddels gemaakt en ingediend in het begrotingsproces van het Rijk: de Voorjaarsnota. De daadwerkelijke ontvangst van het geld bij I&W duurt nog even. Dat moment is ook bepalend voor het sluiten van de contracten met de partijen van de 17 voorstellen.

Evenementen

  • Noteer alvast 1 juni in de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst van het DMI-ecosysteem. Op die dag willen we met bedrijven, gemeenten en andere geïnteresseerden bij elkaar komen. Het programma en de verdere uitwerking volgen.
  • Op 11 april vindt het WoMo festival plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. WoMo staat voor Woningbouw en Mobiliteit en wordt georganiseerd door de ministeries van IenW en BZK. De dag staat in het teken van best practices op het gebied van wonen en mobiliteit, en het zoeken naar creatieve oplossingen om deze grote opgaven succesvol aan te pakken. Leden van het DMI-team van het ministerie van IenW zullen hier aanwezig zijn, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan hier.
  • Op 25 mei a.s. verzorgen we een toelichting op het ecosysteem tijdens het Congres Mobiliteitstransities in Den Haag.
  • Begin juni doen we hetzelfde in het Watertorenberaad, een netwerk van bouwers, projectontwikkelaars, corporaties, stedenbouwkundigen en overheden.
  • Een overzicht van evenementen op het gebied van mobiliteit, openbare ruimte en verstedelijking staat hier.

We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten bij een van deze evenementen of op een ander moment. Daarnaast sturen we jullie de komende tijd met een grotere regelmaat berichten als dit, zodat jullie goed op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We verheugen ons op de samenwerking en op mooie gezamenlijke resultaten!

Hartelijke groet, namens het DMI-team,

Caspar de Jonge

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)