Organisatie City Deal

 Bestuurdersnetwerk
Een keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle bestuurders die de City Deal hebben getekend (of hun opvolgers). Hierin wordt de voortgang gepresenteerd en vervolgstappen voorgesteld binnen en na de looptijd van de City Deal. Deze bijeenkomst vindt jaarlijks plaats in de eerste week van december.
Stuurgroep
Deze bestaat uit bestuurders en/of directeuren van de deelnemers aan de City Deal. De projectmanager rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de City Deal aan de stuurgroep. Op basis van deze evaluatie wordt de opzet van de City Deal geactualiseerd. In de stuurgroep zit tenminste een bestuurder van Stedennetwerk G40 en een vertegenwoordiger van het Ministerie van BZK.
Kerngroep
Hierin zitten ten minste de projectmanager en afgevaardigden van het Ministerie van BZK en Stedennetwerk G40. De kerngroep is een wendbare, kleinere groep die besluiten voorbereidt en uitvoerende werkzaamheden bespreekt.
 Kwaliteitsteams
Vanuit het netwerk van de City Deal worden kwaliteitsteams samengesteld die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de werkgroepen. Leden van de teams zijn deelnemer aan de City Deal. Het betreft de volgende kwaliteitsteams: een algemeen kwaliteitsteam, een ontwerpkwaliteitsteam, een technisch kwaliteitsteam en een kwaliteitsteam publieke en democratische waarden. De kerngroep kan besluiten om kwaliteitsteams toe te voegen of op te heffen.
 Werkgroep
Per proces, wordt een werkgroep geformeerd, waarin de procesvraag stapsgewijs wordt opgelost en instrumenten worden ontwikkeld. Deelnemers bepalen samen welke werkgroepen worden opgezet. Partijen nemen deel aan de werkgroepen. Iedere Partij neemt deel aan tenminste twee werkgroepen. In elke werkgroep zitten tenminste drie deelnemers waar het ontwikkelde instrument in de praktijk kan worden getest. Hierdoor ontstaan oplossingen die breed toepasbaar zijn en vraaggestuurd kunnen worden ingezet. Iedere werkgroep wordt getrokken door een van de deelnemende deelnemers aan die werkgroep. Daarnaast kent elke werkgroep een werkgroepsecretaris. Werkgroepen komen bijeen tijdens maandelijkse bijeenkomsten.
 Communicatie
Resultaten en voortgang van lopende processen worden gedeeld met de rest van de vakwereld tijdens bijeenkomsten die tenminste twee keer per jaar worden georganiseerd door de projectorganisatie en in een publicatie die jaarlijks, zowel fysiek als online, verschijnt. Ook wordt er gepubliceerd in relevante vakmedia en waar mogelijk in landelijke publieksmedia.

Werkgroepen en community

De community "Een slimme stad, zo doe je dat" bevat een groot aantal zogenaamde subcommunities. Dit zijn ruimtes waar mensen samenwerken in werk- of themagroepen.

City Deal Team

Jan-Willem Wesselink

Future City Foundation

 

Jan-Willem Wesselink 

Ik ben er van overtuigd dat onze regio's, steden en dorpen de komende jaren een enorme transitie ondergaan door internet en technologisering. Die transitie kan alleen slagen als ontwerpers, bestuurders en technologiespecialisten samen nadenken over en werken aan nieuwe visies, processen en producten. De manier waarop steden functioneren verandert daardoor ingrijpend, maar ook de manier waarop ze ontstaan. Aan die transitie wil ik meewerken. Dat doe ik vanuit de Future City Foundation binnen de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.

 

Wendolijn Beukers

Future City Foundation - projectsecretaris

 

 

Steden worden community's die zowel online en fysiek bestaan. En of je elkaar nu echt ontmoet, of online, ik wil ervoor zorgen dat die ontmoetingen betekenisvol zijn. Vanuit de inhoud, maar ook vanuit de behoefte om elkaar te ontmoeten en te raken. Dat doe ik bij de Future City Foundation waar ik projectsecretaris ben van de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat', maar ook bij het Kennislab voor Urbanisme waar ik bezig ben met de waterstofeconomie en groen in de stad.

 

Werk- en themagroepen

Toolbox Slimme Stad

laatste bericht: 12-23-2020
22 leden
/**whitelisting script Active Campaign**/