Bezig met laden...

Overzicht status en ontwikkelingen Europa | Automatisch Rijden | DMI

home "»" Community's "»" Automatisch Rijden "»" artikelen "»" Overzicht status en ontwikkelingen Europa
Automatisch Rijden

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Overzicht status en ontwikkelingen Europa

Overzicht status en ontwikkelingen Europa

 /5
0 (0stemmen)

De verantwoorde toelating CAV en de richtlijnen daaromtrent zijn een internationale aangelegenheid. Voor Nederland worden deze richtlijnen in belangrijke mate bepaald en beïnvloed door de Europese wet- en regelgeving. Het kennisdomein Europa omvat de belangrijkste kennis- en ontwikkelvragen voor de beïnvloeding van Europees beleid.

Eindverantwoordelijk: I&W

Betrokkenen:
• CCAM (Overheden)
• CEDR (Wegbeheerders)
• ACEA (I&W, RDW, auto industrie)
• POLIS (Provincies, gemeenten en steden)
• UNECE (I&W en RDW)
• EuroNCAP (I&W en RDW)
• EC RTD (RWS en I&W)
• UTIP (?)

 

Status en ontwikkelingen
Op dit moment lijken er enkele lijnen te zijn waarop Nederland actief participeert en anticipeert op Europees niveau.

Het eerste aandachtspunt is de verantwoordelijkheid van de bestuurder en fabrikanten bij de introductie en uitrol van rijktaakondersteunende systemen. Zoals geconcludeerd in het rapport “Wie stuurt?” van Onderzoeksraad voor Verkeersveiligheid (OvV) vraagt Nederland onder andere aandacht voor:
1. ACEA: Toon aan dat de ontwikkeling en introductie van ADAS plaatsvindt volgens de principes van maatschappelijk verantwoord innoveren.
2. UNECE: Neem initiatief om binnen de UNECE human factors en maatschappelijk verantwoord innoveren op de agenda te krijgen.
3. EuroNCAP: Steun de initiatieven van Euro NCAP om human factors en consumenteninformatie over ADAS onderdeel te laten zijn van de veiligheidsbeoordeling van auto’s (Euro NCAP sterren).
4. EC: Kaart bij de Europese Commissie aan dat de voertuigregelgeving aan moet sluiten bij de huidige generatie ADAS (SAE level 2 en lager). Daarbij moet de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat nieuwe ADAS de veiligheid verbeteren bij de fabrikanten komen te liggen. Verder moet aandacht besteed worden aan eisen op het gebied van human factors, opleiding van gebruikers, toegankelijkheid van data uit ADAS na ongevallen en ongevalsonderzoek door fabrikanten.

Een tweede aandachtspunt zijn de digitale veiligheidsaspecten (cyber security) van CAV. RDW heeft hiervoor een raamwerk (VSSF) opgesteld dat is gedeeld met verschillende gremia binnen Europa.

Ten derde participeert RDW actief bij de ontwikkelingen omtrent Artificiële Intelligentie (AI) en de rol daarvan bij de doorontwikkeling van CAV binnen de UNECE.

Het Ministerie van Infrastructuur en Water werkt momenteel aan een strategische visie en kamerbrief voor Smart Mobility. Daarin komen ondermeer ook de ambities rondom CAV aan de orde. De inhoud hiervan is op het moment van dit schrijven nog onbekend. Het belang wordt onderkend dat een heldere ambitie, beleidslijnen en standpunten nodig zijn om onze positie in Europa op het gebied van CAV te verstevigen.

De werkgroep CAV ziet het als haar rol om hierover te adviseren wanneer dit opportuun is. Het daadwerkelijk formuleren en coördineren van het Nederlandse standpunten richting Europa is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van I&W. De deelname en inbreng in verschillende gremia zoals in de inleiding genoemd, ligt bij de participanten aan verschillende overleggen.

De werkgroep CAV heeft een overzicht opgesteld van personen en organisaties die in verschillende gremia deelnemen en Nederland vertegenwoordigen. Dat overzicht is hier beschikbaar.

 

Impact op verantwoorde toelating
Door middel van het Europees beleid, Europese wetgeving en financiering van onderzoek en innovatie bepaalt Europa in belangrijke mate de kaders en richting van de ontwikkelingen op het gebied van toelating van CAV op de Europese, en daarmee de Nederlandse, wegen. Het belang van een goed geformuleerde visie en strategie naar Europa is daarom groot. Dit werkt naar twee kanten. Enerzijds kunnen we als Nederland de Europese agenda mede bepalen. We zijn daarvoor als Nederland goed gepositioneerd in verschillende Europese samenwerkingsverbanden en overlegorganen. Aan de andere kant is het belangrijk om de Europese ontwikkelingen op de voet te volgen om zo zicht te krijgen en te houden op de ontwikkelrichtingen en waar ruimte ligt om als Nederland te anticiperen en bij te sturen.

 

Rol werkgroep CAV
De werkgroep CAV inventariseert welke ontwikkelingen er zijn en wat er speelt binnen Europa en in een breder perspectief internationaal. Daarmee staat zij in het middelpunt tussen het delen van kennis en ervaringen. Zij zorgt dat belangrijke internationale ontwikkelingen rondom CAV, en het toelatingssysteem in het bijzonder, gedeeld worden met belanghebbenden en betrokkenen in Nederland. Dit zowel betreffende kennis en ervaringen vanuit Europese projecten en programma’s als beleidskaders vanuit verschillende overlegorganen, zoals onder andere CCAM, UNECE, POLIS.

De werkgroep CAV is niet verantwoordelijk voor de deelname, onderwerpen en agendapunten die binnen deze gremia worden gedeeld. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de individuele, gemeentelijke, regionale en nationale organisaties/overheden. De werkgroep CAV blijft geïnformeerd omtrent de ontwikkelingen, bespreekt/beoordeelt deze, stemt onderling af en formuleert, waar zij het noodzakelijk acht, een advies naar genoemde overheden.

De werkgroep CAV ziet eveneens een rol om te signaleren waar Nederlandse belangen strijdig zijn dan wel prioriteit moeten krijgen in de verschillende Europese en internationale samenwerkingsverbanden. Wederom heeft zij hierin enkel een adviserende rol.

 

Ontwikkel- en kennisvragen

D15.1 Hoe en wie bepalen de gedeelde ambities, de Nederlandse agenda en standpunten ten aanzien van CAV in Europa?

D15.2 Hoe brengen we, welke standpunten en ambities, in welke gremia in?

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/