Maatwerk in de regio’s

Overheid en bedrijfsleven werkten samen aan een betere bereikbaarheid in de 12 drukste stedelijke regio’s. Dat gebeurde met een pakket concrete en meetbare maatregelen, waarbij de behoefte en het gedrag van reiziger en vervoerder centraal stonden. Elke regio heeft andere knelpunten en reizigers. Daarom is gekozen voor maatwerk. Want wat in Zuid-Holland werkt, hoeft in Groningen niet aan te slaan. De regio’s en bedrijven kwamen zelf met ideeën en initiatieven en zorgden voor cofinanciering.

Mix van maatregelen

Het ging bij Beter Benutten niet om één enkele maatregel, maar juist om de combinatie van maatregelen. Meer fietsenstallingen bij stations en betere reisinformatie, die gemakkelijk beschikbaar is. Kortere wachttijden bij sluizen, maar ook betrouwbare vaartijden. Al deze maatregelen samen zorgden voor een betere bereikbaarheid; daarom werd elke maatregel vooraf getoetst op resultaat.

Sleutelrol voor bedrijfsleven

Een bijzonder onderdeel van de regioprogramma’s was de samenwerking met het bedrijfsleven, met werkgevers om bijvoorbeeld werknemers minder in de spits te laten reizen. Dat deden ze met fiscale maatregelen, e-bike-acties en mogelijkheden om flexibel te werken. De inzet van werkgevers was erg belangrijk. Bedrijven deden mee omdat ze een aantrekkelijke, moderne werkgever wilden zijn. Daarnaast konden ze kosten besparen. Als reizigers structureel anders gaan reizen, verbetert de bereikbaarheid echt duurzaam.

Monitoring en evaluatie

Alle maatregelen van Beter Benutten richtten zich op een betere bereikbaarheid. De maatregelen werden vooraf getoetst op resultaat en er werd bekeken hoeveel ze aan de doelstelling bijdragen om 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden te realiseren. Dat gebeurde via een systeem van meten en evalueren, dat samen met de regio’s werd ontwikkeld en uitgevoerd.

Beter Benutten-aanpak

Vanaf 2011 werkte het programma Beter Benutten samen met de regio en het bedrijfsleven aan een betere bereikbaarheid. De ervaringen zijn gebundeld in de Beter Benutten-aanpak. Deze aanpak wordt ook na afloop van het programma doorgezet in de diverse regionale Bereikbaarheidsprogramma’s, het MIRT, en met maatregelen in het Mobiliteitsfonds. De aanpak kent vier onderdelen:

 • een brede probleemanalyse
 • potentiële kosteneffectieve oplossingen met kennis over gedrag van reizigers als uitgangspunt
 • samenwerking met andere partijen
 • meten is weten

Waarin is deze aanpak anders dan anders en hoe werkte het? Essentieel is dat we anders naar bereikbaarheid en bereikbaarheidsoplossingen keken.

Hoe? De ins en outs staan beschreven in Wegwijs, een handzame factsheet en in een presentatie.

Overige documenten die behulpzaam kunnen zijn staan in het bestandsarchief.

Actuele thema's

 • Regio’s snel en duurzaam verbonden

  Regio’s snel en duurzaam verbonden

  De luchtvaart zorgt voor ongeveer drie procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelen te halen, moet dat percentage naar beneden. Vier regionale hebben de handen ineen geslagen en doen ervaring op met elektrisch vliegen. De kennis wordt...

 • Medicijnen overal bezorgd

  Medicijnen overal bezorgd

  Steeds vaker zetten wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, maar ook Schiphol drones in voor inspectie van de infrastructuur. Waar het voorheen lastig of gevaarlijk was om te inspecteren, bieden drones een uitkomst. Deze...

 • Elektrisch rijden en slim laden

  Elektrisch rijden en slim laden

  Mobiliteit moest schoner, slimmer en veiliger. Belangrijk onderdeel hiervan is het stimuleren van elektrisch vervoer, niet alleen voor de consument, maar bijvoorbeeld ook voor verladers en vervoerders in de logistieke sector en het openbaar vervoer.

 • Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  Reizen moet zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk kunnen. Dat doen we door die mobiliteit zoveel mogelijk te faciliteren en infrastructuur en vervoermiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De basis daarvoor ligt in nieuwe...

 • Digitale regelscenario’s

  Digitale regelscenario’s

  In een regelscenario wordt voor een stad of gebied vastgelegd wat er waar moet gebeuren bij bijvoorbeeld een incident, evenement of werk-in-uitvoering. Door deze scenario’s te digitaliseren, ontstaan kansen om beter te sturen op de leefbaarheid in de...

 • Waterberging zorgt voor droge voeten

  Waterberging zorgt voor droge voeten

  De afgelopen jaren zien we steeds vaker voorbeelden van hoe klimaatverandering voor problemen zorgt. Steden worden gedwongen kritischer te kijken naar de eigen bebouwing, groenvoorziening en watersystematiek, om in de toekomst beter bestand te zijn...

 • Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Om goed aan te sluiten bij de individuele reisbehoeften is een flexibel en divers aanbod van OV nodig. Dit vraagt om om afspraken tussen overheden en bedrijven die het vervoer aanbieden. Bij het realiseren van woningbouw moet bewust(er) worden...

 • Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Wonen, werken, recreëren en gezondheidszorg: woonwijken kunnen zo ontworpen worden dat zoveel mogelijk functionaliteiten op loop- of fietsafstand zijn. Hierdoor zijn er veel minder verplaatsingen nodig, en hebben dus minder mensen een auto nodig. Het...

 • Data biedt sturing op de stad

  Data biedt sturing op de stad

  Er komt steeds meer data beschikbaar. Data geeft inzicht in wat er werkelijk op straat gebeurt. Op welke tijdstippen is het druk en op welke locaties? Hoe worden voorzieningen gebruikt? Hoe is het met het fietsgebruik? Ten opzichte van de...

 • Slimme en schone stadsdistributie

  Slimme en schone stadsdistributie

  Aan- en afvoer van goederen is essentieel voor het functioneren van de stad. Dit proces willen we zo slim en zo schoon mogelijk laten plaatsvinden. Hiertoe zetten we in op  we een combinatie van schone vervoermiddelen èn slimme manieren om de...

 • Reizen op maat

  Reizen op maat

  De ruimte in de stad is schaars: de grenzen van ons mobiliteitssysteem waren al bereikt en voor nog meer autoverkeer is eenvoudigweg geen plek mee. Maar we willen ons wel blijven verplaatsen. Met Mobility as a Service (MaaS) wordt ingezet op het...

 • Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Data en digitalisering geven een steeds beter inzicht in wat er op straat gebeurt, ook waar het gaat om verkeer en vervoer. Intelligente verkeerslichten, de zogenaamde iVRI’s, zijn slechts een voorbeeld van hoe de infrastructuur steeds digitaler...