Standaarden Intelligente verkeerslichten

Om te waarborgen dat doelgroepen als nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, vrachtverkeer, fietsers en ‘gewone’ weggebruikers overal in Nederland kunnen vertrouwen op dezelfde diensten bij iVRI’s, is afgesproken dat elke iVRI in Nederland voldoet aan dezelfde standaarden.

Deze standaarden zijn vastgelegd in CROW publicaties. Voor het beheer en de doorontwikkeling ervan is een landelijk proces ingericht, met een Strategic Committee (SC) , Change Advisory Board (CAB) en tijdelijke werkgroepen met deskundigen.De SC verzorgt landelijke besluitvorming en toetst of een voorstel voor aanpassing of uitbreiding van een iVRI-standaard aan alle vooraf meegegeven voorwaarden is voldaan. De leden van de SC zijn door de Minister van IenW benoemd. Onder de SC werkt een Change Advisory Board (CAB), die toegankelijk is voor alle belanghebbenden: het is een open overleg voor betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden.

 

Het uitwerken van wijzigingen of nieuwe standaarden vindt plaats in tijdelijke werkgroepen en tijdens zogenaamde DeepDive sessies met deskundigen. De voortgang van de werkgroepen wordt bewaakt door de CAB. Kennisplatform CROW ondersteunt de Strategic Committee (SC) en landelijke Change Advisory Board (CAB) bij het beheren van de Nederlandse standaarden voor intelligente verkeersregelinstallaties.

Standaarden in de logistieke sector

SUTC draagt zorg voor het beheer en de doorontwikkeling van open logistieke ICT standaarden. SUTC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk; een initiatief van TLN, evofenedex en Nederlands Bureau Binnenvaart (NBB), ondersteund door de Topsector Logistiek. Op de site van het SUTC vind je meer informatie over de verschillende standaarden zoals het Open Trip Model, iSHARE en de EBA.

Standaarden voor MaaS

Ook bij Mobility as a Service (MaaS) speelt standaardisatie een belangrijke rol. Alleen als er in het mobiliteitssysteem één taal wordt gesproken kunnen mobiliteitsaanbieders hun diensten op efficiënte wijze digitaal ontsluiten. Daarom is nu een standaard ontwikkeld: de TOMP-API (Transport Operator to Mobility Provider-Application Programming Interface). Dit is een gestandaardiseerde en technische interface tussen MaaS-dienstverleners en vervoerders.

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie