Connected Transport Corridors

De Connected Transport Corridors zijn een langjarige publiek-private samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, wegbeheerders en vervoerders. Met slimme mobiliteitsoplossingen passen zij de kansen die digitalisering en connectiviteit bieden, concreet toe met als doel het transport over de weg duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen. Onder die slimme toepassingen vallen onder meer het rijden met adviessnelheid, prioritering bij verkeerslichten, integratie van overheidsdata in logistieke planningssystemen en het voorspellen van de aankomsttijd van vervoerders. Er zijn op dit moment vier corridors aangesloten: Zuid-Holland, Zeeland, Amsterdam Westkant en Zuid-Nederland. 

Programma manager   Paul Swaak 

StadsLogistiek

Met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen 50 publieke en private partijen dat vrachtwagens die steden beleveren al in 2025 emissievrij rijden en hierbij drastisch minder geluidsoverlast veroorzaken. Hiermee lopen ze voor op Europese wetgeving, dat emissievrije stadslogistiek pas vanaf 2050 verplicht stelt. Praktische voorbeelden van deze samenwerking zijn het in gebruik nemen van elektrische bestelauto’s en op maat gemaakte, zero-emissie vrachtauto’s. Kijk voor meer informatie op de site van de Greendeal Zero Emission Stadslogistiek.

Programmamanger verduurzaming logistiek: Geert-Jan Verbakel

Data Exchange Facility Logistics (DEFLog)

DEFlog is de eerste publiek-private infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector. DEFlog maakt het mogelijk om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden en tussen bedrijven onderling. Een stekkerdoos (Hub) waarmee voor de diverse partijen een "single point of communication" mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de DEFLog community knop.

Programmamanager:  Paul Swaak 

Super EcoCombi

De SEC is een nieuw voertuigconcept dat bestaat uit een trekker met twee standaard 13,60 meter trailers die met een dolly verbonden zijn. De totale lengte van een SEC bedraagt 32 meter. Met een SEC kunnen belangrijke voordelen op het gebied van CO2-reductie en efficiencyverbetering worden gerealiseerd. Daarom willen de transportsector en de overheid onderzoeken of de Super EcoCombi in Nederland veilig de weg op kan. Ga voor meer informatie naar de community van de Super EcoCombi. Programmamanager:  Dirk-Jan de Bruijn 

Belangrijke documenten en links

  • Met de Goederenvervoeragenda zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op integraal goederenvervoer en logistiek beleid. Een belangrijke voorwaarde is dat de verschillende modaliteiten (weg, spoor, water, lucht en buis) naadloos op elkaar aansluiten. 
  • Een onderdeel van de Goederenvervoeragenda is de Digitale Transport Strategie, waarmee multimodaal datadelen tussen overheden en bedrijven mogelijk wordt gemaakt. Naast de ontwikkeling van de Basis Datadelen Infrastructuur (BDI) zijn de implementatie van de EU-verordeningen EMSWe en eFTI onderdeel van de aanpak.
  • De Topsector Logistiek verbindt stakeholders binnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met innovatieve toepassingen op het gebied van stadslogistiek, multimodale knooppunten en corridors en supply chain en logistieke ketens draagt deze organisatie actief bij aan het behalen van doelstellingen uit o.a. de Goederenvervoeragenda.  
  • Vrachtwagenheffing en terugsluis factsheet

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie