Connected Transport Corridors

De Connected Transport Corridors zijn een langjarige publiek-private samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, wegbeheerders en vervoerders. Met slimme mobiliteitsoplossingen passen zij de kansen die digitalisering en connectiviteit bieden, concreet toe met als doel het transport over de weg duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen. Onder die slimme toepassingen vallen onder meer het rijden met adviessnelheid, prioritering bij verkeerslichten, integratie van overheidsdata in logistieke planningssystemen en het voorspellen van de aankomsttijd van vervoerders. Er zijn op dit moment vier corridors aangesloten: Zuid-Holland, Zeeland, Amsterdam Westkant en Zuid-Nederland. 

Programma manager  Paul Swaak 

StadsLogistiek

Zero-emissie stadslogistiek (ZES) richt zich op minder CO2-uitstoot door efficientere logistiek en de inzet van zero-emissie voertuigen. Dit zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden. In het in 2019 afgesloten Klimaatakkoord zijn de doelen voor stadslogistiek concreet gemaakt, zoals de invoering van 30 tot 40 zero-emissiezones van de grootste gemeenten voor vrachtauto’s en bestelauto’s vanaf 2025. Die kunnen jaarlijks 1,0 megaton CO2-uitstoot besparen. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten, branchevertegenwoordigers en de Rijksoverheid over uniforme uitgangspunten en is een gezamenlijk landelijk actieplan ontwikkeld. Dit is de zogeheten Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.

Programmamanger verduurzaming logistiek: Geert-Jan Verbakel

Data Exchange Facility Logistics (DEFLog)

DEFlog is de eerste publiek-private infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector. DEFlog maakt het mogelijk om data uit te wisselen tussen bedrijven en overheden en tussen bedrijven onderling. Een stekkerdoos (Hub) waarmee voor de diverse partijen een "single point of communication" mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de DEFLog community knop.

Programmamanager: Paul Swaak 

Super EcoCombi

De SEC is een nieuw voertuigconcept dat bestaat uit een trekker met twee standaard 13,60 meter trailers die met een dolly verbonden zijn. De totale lengte van een SEC bedraagt 32 meter. Met een SEC kunnen belangrijke voordelen op het gebied van CO2-reductie en efficiencyverbetering worden gerealiseerd. Daarom willen de transportsector en de overheid onderzoeken of de Super EcoCombi in Nederland veilig de weg op kan. Ga voor meer informatie naar de community van de Super EcoCombi. Programmamanager: Dirk-Jan de Bruijn 

Platform Stadslogistiek

Steden zullen hun bevoorrading slimmer en efficiënter moeten regelen om woonwijken en historische binnensteden te leefbaar en duurzaam te houden. Het ministerie van IenW werkt daarom samen met gemeenten aan de opzet van een Platform Stadslogistiek. Dit digitale stadsplatform moet steden weer grip geven op de bevoorrading van wijken en binnensteden. Het omvat het geheel van techniek, afspraken, spelers en spelregels. Het Platform Stadslogistiek brengt data samen, bijvoorbeeld over een zero-emissie zone en het brandstoftype van een vrachtwagen, en laat dan zien of de betreffende vrachtwagen welkom is op die locatie. Het digitaal delen van routes, lading, tijdstippen en bestemmingen maakt de stad slimmer en schoner.Kijk voor meer informatie op de community knop.

Programmamanager: Paul Swaak 

Belangrijke documenten en links

  • Met de Goederenvervoeragenda zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in op integraal goederenvervoer en logistiek beleid. Een belangrijke voorwaarde is dat de verschillende modaliteiten (weg, spoor, water, lucht en buis) naadloos op elkaar aansluiten. 
  • Een onderdeel van de Goederenvervoeragenda is de Digitale Transport Strategie, waarmee multimodaal datadelen tussen overheden en bedrijven mogelijk wordt gemaakt. Naast de ontwikkeling van de Basis Datadelen Infrastructuur (BDI) zijn de implementatie van de EU-verordeningen EMSWe en eFTI onderdeel van de aanpak.
  • De Topsector Logistiek verbindt stakeholders binnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met innovatieve toepassingen op het gebied van stadslogistiek, multimodale knooppunten en corridors en supply chain en logistieke ketens draagt deze organisatie actief bij aan het behalen van doelstellingen uit o.a. de Goederenvervoeragenda.  
  • Vrachtwagenheffing en terugsluis factsheet

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie