Connected Automated Vehicles  

Connected Automated Vehicles zijn verbonden met hun omgeving, en kennen in toenemende mate functies die bestuurders assisteren in hun rijtaak. Soms wordt de rijtaak zelfs (gedeeltelijk) overgenomen. Een voertuig kan een bestuurder bijvoorbeeld attenderen op een gevaarlijke situatie, zoals een overstekend kind. Of het kan communiceren met andere voertuigen of verkeerslichten voor een betere doorstroming. Naast de industrie en de wegbeheerders speelt het RDW een belangrijke rol. Het RDW verleent bijvoorbeeld ontheffingen bij tests van nieuwe voertuigen. Het Rijk, regio’s en provincies werken samen met het RDW aan een gezamenlijke roadmap, een evaluatie framework, een kennisbank, wegwijzerregelgeving en aan procedures rondom Connected Automated Vehicles.

Pods en shuttles 

Verschillende regio’s hebben de afgelopen jaren experimenten en tests uitgevoerd met autonoom rijdende pods en shuttles. Van deze en nog geplande projecten is een overzichtskaart gemaakt. De best practices worden verzamelend en gedeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld over kennis rondom de business cases, vergunningen en wetgeving, marktverkenning, OV integratie en ruimtelijke inpassing. Er wordt toegewerkt naar opschaling daar waar mogelijk en zinvol. Hiervoor wordt gekeken naar integratie binnen het totale mobiliteitssysteem in OV-concessies vanaf 2023, en voor specifieke doelgroepen daarbuiten. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd naar potentiële businesscases.

Overige themapagina's

 

Organisatie van Smart Mobility

Kennisbank

Standaarden

Smart Mobility Academy

Digitalisering

Privacy en Security

OV en spoor

Smart Infra

5G

 

ADAS

Minder Hinder

iDiensten

Transport en logistiek

Duurzame mobiliteit

Zelfrijdend vervoer

MaaS, Deelmobiliteit en Hubs

Lucht en scheepvaart

Innovatie